Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust

Belangenverstrengelingsbeleid

Affluent BV is een financieel dienstverlener die onder andere adviseert over en bemiddelt in deelnamerechten in beleggingsinstellingen (hierna: beleggingsfondsen). Op grond van wet- en regelgeving zijn beleggingsondernemingen verplicht een beleid te hanteren om mogelijke belangenconflicten te herkennen, te voorkomen en waar nodig zorgvuldig te behandelen. In dit document lichten wij toe hoe Affluent BV hier invulling aan geeft.

Wanneer is er sprake van een mogelijk belangenconflict?

De wetgever maakt onderscheid tussen de volgende vijf vormen van belangenconflict:

  1. De financieel dienstverlener (of daaraan verbonden persoon) kan financieel gewin behalen of een financieel verlies vermijden ten koste van de klant;
  2. De financieel dienstverlener (of daaraan verbonden persoon) heeft een belang bij het resultaat van een ten behoeve van de klant verrichte dienst of een namens de klant uitgevoerde transactie, dat verschilt van het belang van de klant bij dit resultaat;
  3. De financieel dienstverlener (of daaraan verbonden persoon) heeft een financiële of andere drijfveer om het belang van een andere klant of groep klanten te laten primeren op het belang van de klant;
  4. De financieel dienstverlener (of daaraan verbonden persoon) oefent hetzelfde bedrijf uit als de klant;
  5. De financieel dienstverlener (of daaraan verbonden persoon) ontvangt of zal ontvangen een inducement in de vorm van geldelijke of niet-geldelijke voordelen of diensten van een andere persoon dan de klant voor een ten behoeve van de klant verrichte dienst.

Hoe voorkomt Affluent BV een mogelijk belangenconflict?

De aard van onze beleggingsdienstverlening zorgt ervoor dat de kans op een belangenconflict uiterst gering is. Wij adviseren en bemiddelen enkel in beleggingsfondsen. Daarbij handelen wij niet voor eigen rekening. Ook ontvangen wij geen betalingen van aanbieders.

Om mogelijke belangenconflicten te voorkomen heeft Affluent BV een aantal algemene maatregelen getroffen. Wij screenen medewerkers voorafgaand aan de aanstelling op hun integriteit. Daarbij leggen onze beleidsbepalers en medewerkers verplicht de eed of belofte af. In deze eed of belofte vormt het centraal stellen van het klantbelang een cruciaal onderdeel. Ook tijdens het dienstverband van onze medewerkers besteden wij regelmatig aandacht aan het onderwerp integriteit. Wij hanteren voor onze adviseurs een beheerst beloningsbeleid en kennen geen omzetgerelateerde bonussen.

Deze omstandigheden en maatregelen betekenen het volgende voor de door de wetgever vastgestelde vormen van mogelijke belangenconflicten:

Ad 1. Als financieel dienstverlener adviseert en bemiddelt Affluent BV enkel in beleggingsfondsen. Doordat wij ervoor kiezen niet voor eigen rekening te handelen doet de onder 1 beschreven vorm van belangenconflict zich niet voor bij Affluent BV

Ad 2. Als financieel dienstverlener streeft Affluent BV net als de klant naar een zo goed mogelijk beleggingsresultaat dat past binnen zijn wensen en behoeften. Daarbij ontvangt Affluent BV geen (geldelijke) beloning van aanbieders van beleggingsfondsen. Daarom doet de onder 2 beschreven vorm van belangenconflict zich niet voor bij Affluent BV.

Ad 3. Als financieel dienstverlener adviseert en bemiddelt Affluent BV enkel in beleggingsfondsen van derden. Hierbij bestaat er geen risico op belangenconflict tussen klanten of klantgroepen van Affluent BV. Affluent BV gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met orders die wij van klanten ontvangen. Om een mogelijke vorm van belangenverstrengeling te voorkomen, geven wij orders door op dezelfde volgorde als wij deze ontvangen van klanten.

Ad 4. Als financieel dienstverlener adviseert en bemiddelt Affluent BV niet in beleggingsfondsen voor andere financieel dienstverleners. Daarom doet de onder 4 beschreven vorm van belangenconflict zich niet voor bij Affluent BV.

Ad 5. Als financieel dienstverlener ontvangt Affluent BV geen (geldelijke) beloning van aanbieders van beleggingsfondsen. Daarom doet de onder 5 beschreven vorm van belangenconflict zich niet voor bij Affluent BV.

 

Hoe handelt Affluent BV als sprake is van een belangenconflict?

De kans op een belangenconflict is vanwege aard en omvang van onze beleggingsdienstverlening uiterst gering. Op het moment dat er sprake is van een belangenconflict zullen wij ons inspannen deze situatie zo spoedig mogelijk naar tevredenheid van alle betrokkenen te beëindigen. Hiertoe zullen wij in het geval van een belangenconflict de volgende procedure volgen.

Bij een belangenconflict tussen u als klant en Affluent BV of tussen u en een andere klant stellen wij u na vaststelling hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk de hoogte. Tevens stellen wij de directie van Affluent BV ook onverwijld op de hoogte. Vervolgens komen wij met een voorstel om het belangenconflict te beëindigen. Afhankelijk van de aard van het belangenconflict maakt compensatie van het door u geleden nadeel en de voortzetting van de relatie tussen u als klant en Affluent BV als dienstverlener onderdeel uit van de geboden oplossing.

Bent u niet tevreden met de geboden oplossing? In dat geval u een klacht indienen via onze interne klachtenprocedure. Meer informatie over onze klachtenprocedure vindt u in onze dienstenwijzer.

Mochten wij uw klacht onverhoopt niet naar tevredenheid afwikkelen, dan kunt u een klacht indienen bij het Kifid.

 

Hoe zorgt Affluent BV ervoor dat het beleid belangenconflicten bekend is binnen de onderneming en wordt geactualiseerd?

De directie van Affluent BV is verantwoordelijk voor het beleid belangenconflicten en zal dit beleid jaarlijks evalueren en waar nodig het beleid uitbreiden of aanpassen. Daarnaast is directie verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen jegens medewerkers die de nodige zorgvuldigheid bij mogelijke belangenconflicten niet in acht hebben genomen.

Hebt u vragen over het beleid belangenconflicten? Dan kunt u telefonisch Affluent BV of per e-mail Affluent BV contact met ons opnemen.

Affluent BV

Amsterdam, 20 september 2018