Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust

Privacyverklaring

Wij zullen met alle zorgvuldigheid uw persoonsgegevens behandelen. Daarbij houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruik van uw gegevens
Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een analyse van uw financiële situatie te maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke stappen u kunt nemen om de door u gewenste financiële doelen te realiseren. Dat kan betrekking hebben op de opbouw van uw pensioen of een ander specifiek doel. Het kan ook betrekking hebben op een bepaald rendement dat u wenst te behalen.

Uw gege¬vens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van uw financieel product of financiële dienst, onze dienstverlening aan u te optimaliseren, de band met u te versterken, het beheren van de daaruit voortvloeien¬de relaties, voor activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand, voor eventuele toekomstige marketingactiviteiten, voor statistische analyses, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en in het kader van het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en cliënten. Voor de uitvoering van onze dienstverlening worden soms derden ingeschakeld.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij we dat wettelijk moeten of u hier toestemming voor geeft.

Derden
Zowel in het kader van het opstellen van een advies als wanneer u ons vraagt onderdelen van een advies uit te voeren (of wijzigen), kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met banken, brokers, vermogensbeheerders en overige specialisten (financial planners, estate planners etc.) die relevant zijn bij de uitvoering van dit advies.

Bij financiële dienstverleners (banken, vermogensbeheerders etc.) gaat het dan om de informatie die zij nodig hebben om te kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan u een voorstel (offerte) willen uitbrengen. Bij overige specialisten gaat het om gegevens die nodig zijn om de vragen die u heeft te kunnen beantwoorden.

Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer dat nodig is om een bepaald onderdeel van uw opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die gegevens door die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden, tenzij we dat wettelijk moeten.

Website
Als u onze website bezoekt kunnen wij bezoekersgegevens verzamelen, zoals bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, bezochte pagina’s, bezochte vorige internetsites en de duur van uw bezoek aan onze website. We maken daarvoor gebruik van cookies. De informatie die wij over uw bezoek aan onze website verzamelen, kunnen wij gebruiken om de gebruikersvriendelijkheid van onze website te bevorderen.

Op onze website kunt u hyperlinks en verwijzingen naar andere websites vinden. Ons privacybeleid is niet van toepassing op deze websites. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en voor de wijze waarop deze derden met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan om de privacy verklaring van de sites die u bezoekt te lezen.

Marketing
Wij versturen berichten waarmee wij klanten en geïnteresseerden informeren over onze diensten en over relevante geldzaken. Daarvoor gebruiken wij uw e-mailadres. In de “mailing” staat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt dan definitief verwijderd.

Als u het contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan bewaren wij de gegevens die u ons toestuurt. Dat doen wij zolang dat nodig is voor de beantwoording van uw vragen of de afhandeling van een dossier. Daarna worden uw gegevens definitief verwijderd.

Bescherming van uw data
Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens.

Daarom beschermen wij die gegevens. Hiervoor gebruiken wij technische en administratieve veiligheidsmaatregelen. Met deze maatregelen verkleinen wij het risico dat de gegevens verkeerd worden gebruikt. Wij willen hiermee verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging van de gegevens voorkomen. De veiligheidsmaatregelen kunnen bestaan uit: firewalls (hardware en/of software om de computer te beveiligen), encryptie van gegevens (coderen of versleutelen) en fysieke en administratieve controles voor toegang tot de data en servers. Als u denkt dat er misbruik is gemaakt van data, neem dan contact met ons op.

Ook hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Bewaartermijn
Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om de opgedragen werkzaamheden voor u uit te voeren, dan wel aan de minimale wettelijke bewaartermijn.

Aanpassingen
We houden ons het recht voor om deze privacy verklaring te actualiseren.

Affluent BV

Amsterdam, 20 september 2018

Altijd een adviseur in de buurt

Affluent heeft meerdere vestigingen in Nederland. Kijk voor de verschillende locaties.