Onafhankelijk
vermogensadvies
voor financiële rust

Hoe zit het met de correctie in box 3?

30-05-2022 | Financieel plan, Hans Hartveld

Eén ding is zeker de komende jaren gaat er op fiscaal gebied enorm veel veranderen. Daarbij lijkt het erop dat vermogende particulieren en bedrijven de rekening gaan betalen. Dit alles onder het motto: De sterkste schouders moeten de lasten gaan dragen, aldus Minister Kaag in de Voorjaarsnota 2022. Met andere woorden de belastingtarieven in box 2 en box 3 gaan omhoog.

Waarom gaan de lasten omhoog?

De overheid heeft veel hoofdpijndossiers op het bordje liggen. Denk o.a. aan:
-verhoging defensie-uitgaven
-reparatie box 3 belasting
-hoge inflatie (met name energie/brandstof)
-bestrijding vermogensongelijkheid
-invulling klimaat- stikstofbeleid
-krappe arbeidsmarkt­
-etc.

Kortom, je zou er bijna moedeloos van worden. Veel extra uitgaven die je niet zomaar kunt dekken met de huidige inkomsten. Als je de bedragen in de Voorjaarsnota optelt kom je op vele (tientallen) miljarden extra uitgaven.

Dit geld moet ergens vandaan komen. Om te blijven voldoen aan de richtlijnen van de Europese Monetaire Unie mag er niet onbeperkt worden geleend. Door de opgelopen rente moet de Nederlandse overheid daarnaast ook weer rente gaan betalen over de uitstaande obligaties. Dit kost de staat inmiddels weer enkele miljarden…

Het ‘gratis’ geld is niet meer. Vandaar de uitspraak van Minister Kaag dat de sterkste schouders dit gaan merken.

Voorjaarsnota

De Voorjaarsnota geeft een vooruitblik op de begroting(en) voor de komende jaren. De complete begroting volgt zoals gebruikelijk op Prinsjesdag.

De nieuwe uitgaven en tegenvallers in de voorjaarsnota worden onder meer gecompenseerd door verhoging van de belastingen op vermogen en bedrijfswinsten in box 2 en 3. De bedoeling is dat de uitgaven daarmee structureel zijn gedekt.

Wie gaat dit betalen? Juist ja, de sterkste schouders. Daarbij speelt een belangrijke kwestie. Gaan we arbeid meer belasten? Of gaan we vermogen meer belasten? Het lijkt op het laatste.

Box 2

Zo wordt onder andere gekeken naar een grensverlaging van de belastingschijf voor de Vennootschapsbelasting (VPB) van € 395.000 naar € 200.000. Je betaalt dus eerder het hoge tarief van 25,8% (ipv 15% 2022). Dit zou € 1,3 mrd per jaar opleveren. Ook geldt voor box 2 dat het excessief lenen aangepakt gaat worden. In de toekomst mogen directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) nog ‘maar’ € 700.000 bij hun eigen BV lenen.

Daarboven moet aanmerkelijk belang (26,9% in 2022) worden afgerekend. Per 2018 hebben DGA’s maar liefst € 62,4 mrd geleend bij hun BV’s. Door te lenen en geen dividend uit te keren wordt er dus belastinguitstel bereikt. Het 1e conceptvoorstel uit 2019 om dit fenomeen aan te pakken heeft er toe geleid dat er alleen al over het jaar 2019 ca. € 16,9 meer dividend werd uitgekeerd. De bijbehorende belastingopbrengst was € 3,4 mrd.

Verder wordt gekeken naar de afschaffing van de fiscaal vriendelijke BedrijfsOpvolgingsRegeling (BOR). Deze regeling zorgt ervoor dat (familie)bedrijven fiscaal vriendelijk naar een volgende generatie kunnen worden doorgeschoven. Er wordt op deze manier niet of nauwelijks belasting geheven. Kort samengevat: er is 100% vrijstelling over een bedrag van ca. € 1,1 mln, voor zover het vermogen hoger is krijg je 83% vrijstelling. De 17% die je moet betalen kan je ook nog eens over 10 jaar spreiden.

Box 3

De Hoge Raad heeft op 24-12-2021 geoordeeld dat de sinds 2017 geldende Box 3 systematiek onrechtmatig is. In het coalitieakkoord is te lezen dat vanaf 2025 een nieuw stelsel moet zijn ingevoerd op basis van werkelijk rendement. Voor 2023 en 2024 wordt er een overbruggingswetgeving geïntroduceerd.

Met het corrigeren van de onrechtmatige periode vanaf 2017 gaan bedragen gepaard tussen de ca. € 3 en € 15 mrd. Dit verschil heeft vooral te maken met wie er allemaal gecompenseerd moeten worden. Inmiddels is bepaald dat de overheid de mensen gaat compenseren die in de periode 2017-2020 bezwaar hebben gemaakt én voor degenen waarvan de aanslag nog niet onherroepelijk vaststond. De Hoge Raad heeft inmiddels ook uitspraak gedaan over de vraag of mensen die GEEN bezwaar hebben gemaakt rechtsherstel zouden moeten krijgen als de belastingaanslag op 24 december 2021 onherroepelijk vaststond. De Hoge Raad oordeelde dat er in dit geval GEEN recht is op rechtsherstel en ook niet op ambtshalve vermindering van de aanslag.

Het kabinet gaat de uitspraak van de Hoge Raad bestuderen en neemt er uiterlijk op Prinsjesdag een besluit over. Wettelijk gezien hoeven ze niet, maar de vraag is in hoeverre het gedrag van de ‘zwijgenden’ moet worden gestraft? Afijn, dit is aan de politiek. Mocht de overheid dit niet oppakken dan vrees ik dat veel belastingbetalers in de toekomst structureel bezwaar zullen gaan maken onder het motto: baat het niet, dan schaadt het niet. Dit lijkt me voor de toch al overbelaste belastingdienst zeer onwenselijk.

Conclusie: Werk voor specialisten

De belastingwetgeving is continue aan verandering onderhevig. Zeker de komende 2 à 3 jaren! Daarom adviseer ik u dan ook om regelmatig uw financiële zaken te laten beoordelen door uw fiscaal adviseur (boekhouder/accountant/fiscalist) en/of notaris. Zij zijn de specialisten op dit gebied. Sterker nog, wellicht belt u morgen al naar uw fiscale adviseur om mogelijke scenario’s en oplossingen in kaart te brengen. Let wel; veel van de genoemde maatregelen zijn plannen. Het is nog geen wetgeving.

Ook van mij kunt u verwachten dat ik de zaken voor u in de gaten hou. Voor de uitwerking moet u zich echter wenden tot de specialisten. Het is belangrijk om onnodige belastingheffing te voorkomen. Een praktische insteek is daarbij gewenst. Het inschakelen van specialisten kost geld. In hoeverre de kosten opwegen tegen de mogelijke opbrengsten, complexiteit en het feit dat de wetgeving regelmatig wijzigt is nog de vraag.

Gezien de huidige verdeeldheid in de politiek ben ik lichtelijk cynisch of alle hoofdpijndossiers adequaat kunnen worden opgepakt. Met name de correctie van de onrechtmatige Box 3 zal voor de politiek (en de praktische uitvoering door de belastingdienst niet te vergeten) een grote klus worden. Belangrijk aspect is dat de hoogste rechter in Nederland hierin uitspraak heeft gedaan, de politiek zal wel moeten…

Deze morgen sprak ik een vermogende relatie die een mooie uitspraak had: ‘ik wil best belasting betalen, mits ze het ook maar goed besteden…’. Laten we daarop hopen.

Bronvermeldingen:

Wetsvoorstel roept excessief lenen bij eigen bv halt toe | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in 2022 (brookz.nl)

 

Door:

Hans Hartveld

Hans Hartveld

Wilt u een financieel navigatiesysteem hebben?

Een navigatiesysteem is een fantastisch hulpmiddel om van A naar B te komen. Hans Hartveld is voor zijn relaties de financiële variant hierop. Hij geniet ervan als zijn relaties met zo min mogelijk omwegen hun financiële doelen en wensen kunnen realiseren. Indien nodig schakelt hij zijn netwerk in.

Zijn netwerk heeft hij de afgelopen jaren, bij 30 jaar, opgebouwd toen hij ook al als financieel adviseur werkzaam was.

Zijn interesse in mensen en 28 jaren ervaring en deskundigheid op financieel gebied geven u de snelste route naar uw financiële bestemming.

Selecteer uw vermogensbeheerder

In zeven stappen

Het is niet eenvoudig om vermogensbeheerders goed met elkaar te vergelijken. In "Selecteer  uw vermogensbeheerder in 7 stappen"  beschrijven wij duidelijk welke stappen u kunt doorlopen om een passende beheerder te selecteren.  Het e-book gebruiken wij zelf ook als basis voor onze dienstverlening.

Een kleine gids voor grote stappen in duurzaam beleggen

ZONDER JARGON NAAR DE VOOR JOU BESTE AANPAK

We zien tegenwoordig nog steeds een groeiende belangstelling voor duurzaam of groen beleggen. Om die reden hebben we geprobeerd om in een e-book alle mogelijkheden van duurzaam beleggen en investeren voor je op een rij te zetten. 

Recente blogs